Privacy

PRIVACY STATEMENT
Organisatie
De studieclub i-Grow, correspondentieadres Nielandsweg 1, 8111 RB Heeten, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.studieclubigrow.nl, p/a Nielandsweg 1, 8111 RB Heeten.

Persoonsgegevens die wij verwerken
De studieclub i Grow, verzamelt persoonsgegevens van de leden en sponsoren

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• bedrijfsnaam
• E-mailadres
• Adresgegevens

De studieclub i-Grow verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– bij het aangaan van een lidmaatschap,
– bij een reactie via de website,

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de studieclub i-Grow en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@studieclubigrow.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De studieclub i-Grow wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

De studieclub i-Grow neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onder meer door de persoonsgegevens op te slaan op beveiligde servers. Daarnaast zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Bovendien zijn wij met al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht overeengekomen. Als u desondanks de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@studieclubigrow.nl.

Deze privacyverklaring kan door de studieclub i-Grow worden aangepast. De aangepaste privacy verklaring geldt vanaf de datum van publicatie op de website van de studieclub i-Grow.